Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Избор на доставчик за извършване на копирни услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

Пълна доументация по процедурата

Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Принт Груп България

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

 
 

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X