Избор на доставчик на абонамент за преса и онлайн издания за нуждите на „София Тех Парк“ АД

Избор на доставчик на абонамент за преса и онлайн издания за нуждите на „София Тех Парк“ АД

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Избор на доставчик на абонамент за преса и онлайн издания за нуждите на „София Тех Парк“  АД по проект “Научно-технологичен парк””, който се изпълнява по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO0003-1.2.05-001-C0001

Избран изпълнител (Доби Прес ЕООД) и сключен договор на дата 29.01.2014г.

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X