Организиране на събития по проект "Научно-технологичен парк"

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране на събития по проект “Научно-технологичен парк””, по проект “Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO0003-1.2.05-001-C0001

Номер на поръчката:   03615-2013-0005   /aop.bg/

Избран е изпълнител (Ивент Дизайн ООД) и е сключен договор от дата 06.01.2014г.

Лице за контакти: Илия Големанов

Моб. +359 889 900 615

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X