Доставка на оборудване, компютърна и офис техника за нуждите на лабораторния комплекс и компютърна техника, необходима за функционирането на Научно-технологичния парк в две обособени позиции, по проект Научно-технологичен парк

Доставка на оборудване, компютърна и офис техника за нуждите на лабораторния комплекс и компютърна техника, необходима за функционирането на Научно-технологичния парк в две обособени позиции, по проект Научно-технологичен парк

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване, компютърна и офис техника за нуждите на лабораторния комплекс и компютърна техника, необходима за функционирането на Научно-технологичния парк, в две обособени позиции, по проект “Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001.

Номер на поръчката: 03615-2014-0029 (aop.bg)

Пълна доументация по процедурата

Има сключени договори с изпълнители по обществената поръчка, както следва:

– По обособена позиия 1 – Договор с Търг.бг ООД

– По обособена позиция 2 – Договор с Контракс АД

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден по проект „Научно-Технологичен парк“ с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от София Тех Парк АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X