Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 5)

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект "Научно-технологичен парк" (обект 5)

logos_3_organisatio

“София Тех Парк” АД провежда процедура за възлагане чрез договаряне без обявление на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване за Микронанолаборатория по проект “Научно-технологичен парк”, който се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, съгласно договор с идентификационен номер BG161PO003-1.2.05-0001-C0001,  (обект №5)

Пълна документация по процедурата

Сключен е договор с изпълнител по поръчката: Лабексперт ООД

Лице за контакти: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД в изпълнение на проект BG161PO003-1.2.05-0001-C0001 „Научно-технологичен парк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X