Лаборатория за високопроизводителни изчисления

Численото моделиране е инструмент, толкова важен, колкото са експерименталните и технологични изследвания за разрешаването на научните проблеми на двадесет и първи век. Мисията на лабораторията е да подпомага изчислителната наука, в която интердисциплинарни екипи от учени изучават фундаментални проблеми в областта на природните науки и инженерните дисциплини, които изискват големи изчислителни ресурси и имат широко научно и икономическо въздействие.

Лабораторията предоставя надеждни и устойчиви изчислителни ресурси и услуги, за да се улесни използването на високопроизводителни изчисления и да се отговори на малките и средни изчислителни нужди на научноизследователската общност в академичните институти и високотехнологични МСП, които са разположени в цвлата страна и региона.

Дейности

Основни дейности на лабораторията:
Моделиране на климата и извършване краткосрочни синоптични прогнози, въглеродни материали, астрофизика, изчислителна биология и наномедицина;

Прилагане високомащабируеми методи за моделиране и симулация, които могат да използват масивен паралелизъм и съхранение на данни.

За ефективното използване на високопроизводителните изчислителни ресурси екипът на лабораторията предлага обучение и консултации на потребителите, за да разберат какъв хардуер, софтуер и методики са на разположение и кои са подходящи за техните нужди.

Услуги

Лабораторията по високопроизводителни изчисления прелага услуги в сферата на изислителните ресурси, както и услуги свързани с потенциална разработка на паралелен софтуер и тестове на изчислителни и числени модели.

Числените симулации са мощен метод за решаване на научни проблеми в XXI-век. Мисията на лабораторията е да поддържа изчислителната наука, която е интердисциплинарна категория – специалисти от различни области работят заедно за решаването на фундаментални проблеми в природните и инженерните науки.

Проекти

Текущи проекти

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

  1. Проект от ОП НОИР – Асоцииран партньор в проекта за изграждане на Център за Върхови Постижения (ЦВП) BG05M2OP001-1.001-0004-C01/28.02.2018 (2018-2023) – Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото (УНИТе), финансиран от Оперативната програма за наука и образование за интелигентен растеж в приоритетната област на ИСИС –  Информатика и ИКТ.

В ЦВП УНИТе научните изследвания са разпределени в няколко теми, в които изчислителните ресурси на  ЛВПИ имат решваща роля за изпълнението:

Инфраструктура за Big Data като услуга; Софтуерни услуги за Big Data; Иновативни математически методи и модели в дигиталния свят; Системи за анализ и виртуализация на BIg Data в реално време;  Визуализация, дигитализация и прототипиране;  Интелигентни кибер-физични системи; Интелигентни и устойчиви градове; Фабрики на бъдещето; Big Data в природните науки. Научни резултати се очакват в съвместни дейности и ефективно сътрудничество с водещи европейски научноизследователски центрове – Суперкомпютърният център в Барселона, Макс Планк Институт по Физика на микроструктури, Технически университет Кемниц, Германия, Факултет по информатика, Немски изследователски център по геонауки Хелмхолц . УНИТе е разпределена научно изследователска е-инфраструктрура, разположена върху GEANT, а лабораторията по ВПИ е част от научно-изследователската мрежа, в която водещ партньор е Софийският университет, асоцииран партньор на София Тех Парк.

2. Проект от Хоризонт 2020: GATE Grant Agreement No. 76356 – Big Data for Smart Society funded by the European Commission Framework program HORIZON2020, the Topic: WIDESPREAD042017 Call: H2020WIDESPREAD20162017 (WIDESPREAD)

Основната цел на проекта е да развива постиженията в Big Data технологиите, включително развитието на комплексни методи и инструменти за събиране на данни от разнообразни структурирани и неструктурирани източници, моделиране и анализ на данни и доставяне на тези данни, прилагайки подходящ достъп и визуализация. Изчислителният клъстер (NESTUM) в лабораторията ВПИ е необходим за моделиране и анализ на данните.

БИЗНЕС ПРОЕКТИ

3. Договор за прилагане на изчислителни модели за определяне на атмосферните условия 2018-2020.

4. Проект за оптимизиране на транспортната задача (юни 2018 – юли 2019), финансиране ОПИК.

5. Проект за създаване на интерактивни тримерни модели за нуждите на краен клиент (финансиране ОПИК) (юли 2018-2020).

Приключили проекти

БИЗНЕС ПРОЕКТ

1. Договор за прилагане на изчислителни модели за определяне на атмосферните условия (юни 2017-юни 2018)

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

  1. Симулация на възникване на магнитни моменти в дефектен графен – резултатите са докладвани на European Advanced Materials Congress, 22-24 August 2017, Stokholm, Sweden и на 19-тата международна конференция по нанонауки и нанотехнологии, Ноември 2017, София
  2. Публикации:

1. D. Dimova, S. Pisov, A. Proykova, Magnetism Of Bilayer Graphene With Vacancies, Advanced Materials Proceedings, Volume 2, Issue 12, Page 779-782, Year 2017 | DOI: 10.5185/amp.2017/914

2. D. Dimova, S. Pisov, N. Panchev, A. Proykova- The role of canonical ensemble in predicting the toluene film structure under external electric field, (accepted for publication in NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, http://nsc-nt.ipc.bas.bg/page/en-topmenu/home.php).

3. Desislava Dimova, Stoyan Pisov, Nikolay Panchev, Miroslava Nedyalkova, Sergio Madurga, and Ana Proykova, Insight into electric field-induced rupture mechanism of water-in-toluene emulsion films from a model system. The Journal of Chemical Physics 146, 194703 (2017); doi: 10.1063/1.4983163.

4. High-Performance Scientific Computing: First JARA-HPC Symposium , JHPCS 2016, Aachen, Germany, October 4–5, 2016, Revised Selected Papers, Volume 10164 of Lecture Notes in Computer Science, Theoretical Computer Science and General Issues, eds. Edoardo Di Napoli, Marc-André Hermanns, Hristo Iliev , Andreas Lintermann, Alexander Peyser, Springer International Publishing, 2017, ISBN 3319538616.

Оборудване

Клъстера Nestum, с който лабораторията разполага е втория по производителност суперкомпютър в България.

Повече информация за хардуера на машината: http://nestum.phys.uni-sofia.bg/infrastructure/

Новини от лабораторията

high-performance-lab-director
проф. Ана Пройкова
СУ „Св Климент Охридски

Научни области: теоретична и изчислителна физика; оптимизационни алгоритми; високопроизвофителни изчисления; ядрена физика.

Управление

Проф. Пройкова е автор на множество научни публикации (над 90), както и ръководител на редица научни изследвания в областта на нанотехнологиите. Кариерата й минава през Католически университет на Льовен в Белгия, Чикагски университет, САЩ, Вашингтонски Университет в Сиатъл, САЩ и Университет в Нагоя, Япония. Понастоящем преподавател в Софийски университет – Физически факултет, тя е и носител на множество световни научни награди.

Успешно изпълнила повече от 9 проекта, финансирани по европейски рамкови програми. Проф Пройкова е член на престижни европейски организации в областта на нанотехнологиите, на редакционните съвети на Internet Journal of Molecular Science, Central European Journal of Physics (раздел Atomic and Molecular Physics) и Рецензент на Европейски проекти за научни изследвания (FP6 & FP7), на Белгийския научен фонд и на испанския фонд CONSOLIDER.

Галерия

Контакти

hpc-lab@sofiatech.bg

http://nestum.phys.uni-sofia.bg/

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X