Лаборатория “Интелигентни комуникационни инфраструктури”

Научно-изследователската дейност на лабораторията е насочена към създаването на уникална платформа за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в осигурителните системи на железопътния сектор (ERTMS) и платформа за анализ комуникации в ISM- честотни диапазони за LoRaWAN, IoT и M2M приложения. Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ може да извършва научно-изследователска и развойна дейност, да провежда изпитания и тестове в областите на безопасност на железопътни системи (влакове, трамваи и метро) и управление на трафик, и интернет на нещата.

Дейности

Направление ETCS и EVC е специализирано в провеждането на:

  • изпитване на високоотговорен бордови компютър EVC (European Vital Computer), съгласно изискванията на Subset-26, Subset-076 и Subset-094;
  • валидиране на съвместимостта на влак с железопътното трасе – предоставя се възможност за ранно откриване на проблеми при валидиране на съвместимостта влак/железопътно трасе на базата на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др.;

Направление EBL (Eurobalise) и BTM (Balise Transmission Module) е специализирано в провеждането на:

  • изпитване на евробализи и BTM (Balise Transmission Module), съгласно Subset-036 и Subset-085;
  • решения при поддържане – предоставят се софтуерни и хардуерни инструменти за анализ на качеството на сигнала от бализите; услуги и тестови възможности за надграждане на пътната инфраструктура към стандарти с по-нови версии (базови линии).

Насоката на работа на направлеие IoT е в областта на интернет на нещата и комуникации тип машина към машина.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на телекомуникационните мрежи от ново поколение и техните приложения в някои специфични области;

Работа с мрежи за достъп от следващо поколение, архитектури и технологии за достъп, конвергенция отвъд последната миля;

Управление на мрежи, сценарии за умни градове, самоорганизиращи се архитектури, 5G и интегриране на безжичните технологии, интернет на нещата, приложение на комуникационните технологии и приложения за активен живот.

Услуги

– Анализ, изследване, проектиране на подсистеми от телекомуникационната инфраструктура на железопътен оператор.
– Oбучение на студенти, докторанти, специалисти оператори и администратори.

– Тестване на бордови компютри (European Vital Computer (EVC) Unit).

– Ползване на лабораторния стенд за Евробализи и BTM за извършване на научна дейност, развойна дейност, изпитания и анализи на работоспособността на устройства, функционални тестове и други.

Оборудване

Лабораторията е изцяло обзаведена с последните технологични решения за изпитване на специфични продукти и системи в областта на железопътния транспорт.  В Европа са налични общо 4 такива лаборатории – в Испания, Италия, Белгия и България, като тази в България е най-модерната и съвременна от всички останали лаборатории.

Проекти

Текущи проекти

1. Методи и алгоритми за наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в безжични мрежи в ISM диапазоните за LoRaWAN приложения

Целта на този проект е да се изследват възможните методи и алгоритми за наблюдение и анализ на смущенията и заетостта на спектъра в безжични мрежи в ISM-диапазонитe и предложат адекватни подходи за повишаване на качеството на работа на LTN и по-специфично тази на LoRaWAN. и ефективното имплементиране на бъдещи LoRaWANs за IoT.

2. Проекто по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”.

Интегрирана платформа за изграждане, поддръжка и управление на системи тип „интелигентни градове“ и „интелигентни домове“

Целта на проекта е да се предложи интегрирана платформа (ИП), която да представлява набор от инструменти, функционалности, протоколи и услуги, позволяващи изграждането на опростени или комплексни IoT решения, моделирани според изискванията на клиента. Тази единна ИП ще позволи осъществяването на напречни връзки за интерактивен обмен на данни между съществуващите и изгражданите в бъдеще вертикални информационни системи, предоставящи цифрови услуги. ИП ще представлява продуктова иновация на световно ниво, поради това, че тя е цялостно интегрирана услуга за изграждане, наблюдение, обслужване и управление на всички съставни елементи от съвременните IoT мрежи, без оглед на типа им – „интелигентни градове“ или „интелигентни домове“.

Приключили проекти

Новини от лабораторията

intelligent-infrastructure-director
проф. Владимир Пулков
ТУ– София

Научна област: Информационни и комуникационни технологии.

Управление

Професор от 2011г. Декан на Факултет по телекомуникации (2007–2015)

Председател е на “Български Клъстер Телекомуникации“ и заместник председател на Генералната асамблея на европейския телекомуникационен стандартизационен институт.

Автор е на над 130 научни публикации в международни конференции и списания и е ръководил редица национални и международни научно – изследователски, приложни и инженерингови проекти.

Галерия

Контакти

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X