Микро Нано Лаб (МИНОЛаб)

Мисия и цели на МИНОЛаб е да създава, поддържа и развива среда за приложни и иновативни научни изследвания, изпитване, анализиране, проектиране и прототипиране в областта на печатните платки, микро- и наноелектрониката, биоелектронните приложения и нанотехнологиите.

Основната цел на лабораторията е да решава проблеми и задачи, произлизащи от приложенията в областта на електрониката, микроелектрониката и наноелектрониката, развитие на високотехнологични и достъпни методи и средства за проектиране, моделиране и тестване.

Дейности

МИНОЛаб предоставя услуги свързани с откриване и анализ на причините за откази дефекти в електронни устройства, научноизследователска дейност по оптимизиране и разработване на нови продукти, устройства и системи.

Основни дейности:

⦁ Ранно откриване и коригиране на грешки и анализ на отказите в микро- и наноелементи, проекти, модули и системи, прототипи на ниво чип.

⦁ Измервания и характеризиране на интегрални схеми и системи, платки и устройства.

⦁ Проектиране на ниво схеми и елементи, изготвяне на прототипи.

⦁ Разработване и тестване на устройства на схемно и системно ниво, включително вградени системи (embedded systems).

⦁ Провеждане на обучения в областите на електронното инженерство, микро- и наноелектрониката за служители на фирми, студенти и др.

Услуги

⦁ визуална инспекция с различни увеличения

⦁ откриване на дефекти в дълбочина на обект

⦁ рьонтгенова инспекция на обекти

⦁ структурен анализ на тънки слоеве

⦁ измерване на дебелинни слоеве

⦁ прецизни микросрезове

⦁ премахване на слоеве

⦁ декапсулиране/разкорпусиране на чипове

⦁ измерване на сигнали в микроелектронни устройства

⦁ термография на малки обекти

⦁ прототипиране/изработване на печатни платки

Проекти

⦁ МИНОЛаб е партньор по текущо изпълнение на 4 проекта по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

⦁ МИНОЛаб е партньор в изпълнението на проект за създаване на мрежа в областта на роботиката чрез т.н. Digital Innovation Hubs (DIH), който стартира с грантово споразумение № 824964 “DIH2 – A Network of Robotics DIHs for Agile Production” по процедура H2020-DT-2018-2020/H2020-DT-2018-1. Водещ партньор на проекта е VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.

⦁ Задълбочено сътрудничество със звеното за Технологичен трансфер към Съвместния изследователски център (Joint Research Centre, JRC) на Европейската комисия.

⦁ Сътрудничество с фирмите от клъстера по Микроелектроника и индустриални електронни системи и фирми от сектор микроелектроника, наноелектроника, индустриална електроника и автомобилна индустрия;

⦁ Съвместна работа с Технически университет – София във връзка с съвместни дипломни, докторантски и научноизследователска проекти.

⦁ Сътрудничество с Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София.

⦁ Съвместни инициативи във връзка със споразумението за сътрудничество с IMEC Academy (Белгия) с подкрепата на СТП АД.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

Изпълнен проект на тема „Моделиране, характеризиране, тестване и разработване на печатни платки за приложения в индустриалната електроника“ по Договор Д-057-2018/20.06.2018 г.

ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

Разширяване на сътрудничеството с университети от България, Европа и света.

Допълване на оборудването с оглед възможности за изследователска и развойна дейност в областта на нови материали с приложения в микро- и наноелектрониката.

Оборудване

XRF Spectrometer

SAM microscope

X-Ray Inspection System

Shear stress Bondtester

Ion milling and polishing machine

Emission Microscope (EMMI)

Plasma Decapsulator

Curve Tracer

Optical microscopes

Новини от лабораторията

micronano-lab-director
доц. Георги Ангелов

Научни области: характеризиране и моделиране на устройства, проектиране на интегрални схеми и печатни платки, нови материали, биоелелектроника, възобновяеми енергийни източници, електромобилност.

 

Управление

Образование. Завършва Софийски университет „Св. Климент Охридски“ спец. „Физика“ (1999). Специализира „Бизнес мениджмънт“ в Япония (2001). Защитава дисертация (доктор) на тема „Изследване на субмикронни микроелектронни структури“ в ТУ–София (2008). Преминава обучение за мениджъри „Управление на клъстери“ по програмата на Harvard Business School (2016).

Професионалната си дейност започва в Технологичен център – Институт по микроелектроника (1999). След това кариерата му продължава в ТУ-София: докторант (2003–2006), асистент (2007), главен асистент (2009), доцент (2013), зам. ръководител катедра Микроелектроника, ФЕТТ (2014), ръководител на катедра Микроелектроника, ФЕТТ (2015). Член на Академичния съвет на ТУ-София (2006 и 2018).

Опит в индустрията. Основател и управител на R&D фирма (2006), ръководител на МИНОЛаб в София Тех Парк (2016), председател на Управителния съвет на Клъстер по Микроелектроника и индустриални електронни системи (2016).

Наукометрични индикатори. Автор и съавтор на 88 статии (в Scopus: статии – 38, цитирания – 48, h-index – 4), 4 книги, 1 учебник, участие в 28 нац. и международни проекта; включен в Who’s Who in the World (2009). Водещ преподавател по 5 дисциплини в ТУ-София; в последните години е изнасял лекции в University of Genoa (Italy), University of Aveiro (Portugal), Southampton Solent University (UK) и др.; ръководител на шест докторанта, от които един успешно защитил докторант; ръководител на над 50 успешно защитили дипломанта.

Експертиза. моделиране на полупроводникови устройства със субмикронни и наноразмери (compact modeling); микроелектроника (VLSI) и нанотехнологии и техните приложения в енергетиката, ВЕИ и енергийната ефективност; нови материали; бизнес мениджмънт и управление на проекти.

Галерия

Контакти

доц. д-р инж. Георги Ангелов

minolab@sofiatech.bg

гл. ас. д-р инж. Димитър Николов

minolab@sofiatech.bg

инж. Радостин Русев

minolab@sofiatech.bg

Абонамент за бюлетин | Monthly newsletter
X